Protocol Camerabewaking

Versie 2.1.1.

Inleiding

Dit protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische

uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming

van de privacy van gebruikers en bezoekers van Podium10.

 

 

Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

 • Het doel van cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van zowel Podium10, haar  medewerkers als van de bezoekers, met in achtneming van de regels voor privacy.
 

Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden

 • Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de beheerders van Podium10. De  beheerders zijn daartoe aangewezen en vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van  Podium10 (beheerders en verantwoordelijken hierna te noemen: Podium10)
 • Podium10 draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten  worden zonodig direct hersteld.
 • Podium10 draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit  i.v.m. een calamiteit is veiliggesteld.
 • Podium10 stelt beeldmateriaal direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door een derde,  hetzij hulpdiensten, intern hoger management of bezoekers.
 • Podium10 is bevoegd de geschiktheid van de beelden te beoordelen in het kader van het ter inzage  stellen aan betrokkenen dan wel het ter beschikking stellen aan derden als bedoeld in art. 4.
 • Het technische beheer en onderhoud van het camerasysteem geschiedt door RPS Bladel.
 

Artikel 3. Privacy van bezoekers en medewerkers

Podium10 kondigt hierbij aan dat er door haar beeldopnames worden gemaakt.

“U wordt gefilmd in de hal, de lokalen, de zaal en het buitenterrein”

Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.

 

Artikel 4. Inzage in opgenomen beeldmateriaal

Gelet op de bescherming van de privacy gelden de restricties voor het inzagerecht.

 • In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve  beeldmateriaal waarop slechts de betrokkene te zien is.
  Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de  beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven. Bijvoorbeeld: Dinsdag tussen 21.00 uur en 21.15 uur.
 • Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door Podium10, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van het beeldmateriaal is afgewogen tegen overige  belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij  bescherming van hun privacy.
 • Podium10 beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter inzage stellen aan  betrokkenen.