Gebruikersbepaling

Versie 2.1.1

Algemeen

De gebruiker verklaart zich bereidt, de aanwijzingen met betrekking tot een

ordelijk gebruik van het gebouw op te volgen.

 • De lokalen zijn – met uitzonderingen – universeel ingericht voor les/repetitie. Indien betreffende les dit toelaat dient men flexibel met de onderlinge bezetting om te gaan.
 • In verband met mogelijke calamiteiten dient Podium10 op de hoogte te zijn van de aanwezige personen in het pand. Meldt u daarom aan/af bij de dienstdoende beheerder, en laat weten wanneer lessen en/of repetities geen doorgang vinden.
 • Als een ruimte en/of apparatuur bij aanvang onregelmatigheden vertoond, dient dit gemeld te worden bij de dienstdoende beheerder. De gebruiker dient de ruimte in dezelfde staat achter te laten zoals bij aanvang van de les/repetitie.
 • Bij vermissing/schade van persoonlijke eigendommen kan Podium10 niet aansprakelijk gesteld worden, maar wordt wel een onderzoek en een proces verbaal opgesteld door de hiervoor bevoegde instanties.
 • Voor de veiligheid van onze gebruikers, bezoekers en medewerkers heeft Podium10 diverse camera’s geplaatst in- en rondom het gebouw. Meer informatie over de camera’s staat in het protocol “camerabeleid”, in te zien en/of te downloaden via podium10.nl/protocol-camerabewaking
 •  

Faciliteiten

 • Podium10 stelt ter beschikking: de les/repetitie lokalen inclusief meubilair en inclusief basis technische apparatuur, waaronder: complete geluidsinstallatie / versterkers / drumstellen / computer, printer en internet aansluiting.
 • De grote ruimte (zaal) voor groepsles, bandbegeleiding en repetities, wordt ter beschikking gesteld inclusief technische podium apparatuur, geluidsinstallatie, versterkers, drumstel, mengpaneel e.d.
 • Op offertebasis (aanvraag) wordt voor de zaal onderscheid gemaakt in cultureel- en commercieel gebruik met eventueel uitbreiding van PA, zaal/podiumverlichting en video (AV).
 • Onder het gebruik van les/repetitie ruimten vallen tevens de ontmoetingsruimte, toiletgroep en garderobe.
 • v.m. lopende contracten van leveranciers, is het verboden om zelf alcoholische dranken mee te brengen tijdens lessen en/of repetities.

 

Docenten (extra bepalingen)

 • Podium10 helpt docenten bij het werven van nieuwe leerlingen door het plaatsen van docentgegevens – met doorklik mogelijkheid – op de website, waardoor kandidaat leerlingen makkelijker in contact kunnen komen met docenten. Podium10 fungeert hierbij tevens als tussenpersoon en zal binnengekomen aanmeldingen doorsturen naar docenten.
 • Podium10 zal contacten onderhouden met de gemeente vooral in het kader van de individuele subsidieregeling voor leerlingen. De docent is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en wijze van de les praktijk/materiaal. Onder de verantwoordelijkheid van de docent valt: het inplannen van de leerlingen en het afstemmen van het lesrooster, het innen van lesgelden, het afbellen van leerlingen bij ziekte of een andere reden waardoor een les komt te vervallen en eventueel het tussentijds rapporteren van leervoortgang aan ouders en/of docent regulier onderwijs.
 • Het werven en behouden van nieuwe leerlingen is een verantwoordelijkheid van de docent. Als blijkt dat een docent onvoldoende leerlingen heeft – of kan behouden – dan kan in overleg tussen betreffende docent en Podium10 besloten worden de gebruikersovereenkomst (tussentijds) te beëindigen.

Klachten

 • Klachten die bij Podium10 binnenkomen worden geregistreerd.
 • Klachten van ouders/leerlingen over een docent zullen door Podium10 doorverwezen worden naar de desbetreffende docent, en worden door de docent zelf afgehandeld.
 • Bij structurele klachten zal het bestuur (laten) bemiddelen.
 • Blijvende klachten kunnen leiden tot het opzeggen van de gebruikersovereenkomst door het bestuur.

De uitgebreide versie algemene voorwaarden, betreffende uitvoerenden, gebruikers, opdrachtgevers en toeleveranciers, is in te zien en/of te downloaden via www.podium10.nl/algemene-voorwaarden