Algemene Voorwaarden

Versie 2.1.1

Podium10:

De gebruiker van de algemene voorwaarden.

AP10: (Activiteit Podium10)

Onder AP10 wordt verstaan: organisatie en uitvoering van een artistieke prestatie zoals: les/repetitie, optreden, concert, festiviteit, evenement, theater- toneel activiteit e.d. met als doelstelling kansen te bieden aan artistieke talenten, één en ander in de ruimste zin des woord.

 

Uitvoerende(n) :

Dit zijn alle artistieke talenten zoals: iedere artiest, groep van artiesten of musici evenals betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te verrichten namens deze uitvoerende(n), die zich ten opzichte van Podium10 tot het geven van een artistieke prestatie heeft/hebben verbonden en/of Podium10 heeft/hebben verbonden tot organisatie en uitvoering van een AP10.

 

Opdrachtgever:

Degene die Podium10 een opdracht verstrekt en/of ruimte gebruikt en iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te verrichten namens deze opdrachtgever, die zich ten opzichte van Podium10 tot het geven van een artistieke prestatie heeft verbonden en/of Podium10 heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een AP10, zulks in de ruimste zin.

 

Artikel 1: Offerte, overeenkomst en bevestiging

 • Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en/of uitvoerende(n) en Podium10 gesloten overeenkomsten, samenhangend met een AP10 zoals vastgelegd in een offerte en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • Offerte

Podium10 brengt offertes schriftelijk dan wel elektronisch uit en zijn 14 dagen geldig en geheel vrijblijvend. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in een AP10.

 • overeenkomst en bevestiging

Na goedkeuring van de offerte- afspraken, wordt een overeenkomst in tweevoud toegezonden. Hiervan dient/dienen opdrachtgever en/of uitvoerende(n), één exemplaar, getekend ter bevestiging, binnen 10 dagen na dagtekening te retourneren naar Podium10.

 • Indien niet aan artikel 1.3 wordt voldaan, heeft Podium10 het recht de overeenkomst niet te accepteren en de geplande datum vrij te geven voor andere potentiële partijen.

 

Artikel 2: De uitvoering van een AP10

 • AP10 door Podium10.
 1. Podium10 zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk voor te bereiden en uit te voeren, en de wensen van de opdrachtgever en de uitvoerende(n) naar beste weten te behartigen. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Podium10 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Voor zover noodzakelijk zal Podium10 de opdrachtgever en de uitvoerende(n) op de hoogte houden van de voortgang van de AP10 en de daadwerkelijke uitvoering.
 3. Podium10 kan bij de uitvoering van een AP10, na voorafgaand overleg met de uitvoerende(n), verlangen dat deze voor de AP10 gebruik maakt/maken van door Podium10 beschikbare geluid, licht, visuele en/of andere faciliteiten.
 4. Podium10 zal zorgen dat er een goede (kleed) accommodatie zal zijn, waar de uitvoerende(n) zich kan/kunnen kleden.
 5. Podium10 zal zorgen dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met geaarde stroomvoorzieningen.

2.2.        AP10 door uitvoerende(n)

De uitvoerende(n) verplicht(en) zich:

 1. te houden aan de voorschriften, instructies, en aanwijzingen van de opdrachtgever cq Podium10, en verbindt/verbinden zich naar beste kunnen op te treden.
 2. zorg te dragen, dat de eigen apparatuur, instrumenten e.d. zich in goede staat bevinden, en voldoen aan de vereiste veiligheid.
 3. ten minste 5 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn in de afgesproken locatie met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen Podium10 en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen en aan de uitvoerende(n) schriftelijk is bevestigd dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.
 4. te zorgen voor tijdig verstuurde schriftelijke informatie aan Podium10 betreffende de eisen verband houdend met de organisatorische en technische kanten van de AP10.
 5. onverwijld mededeling te doen aan Podium10 van onverwachte en onvoorziene omstandigheden waardoor er geen mogelijkheid is op de overeengekomen datum op te treden, dan wel niet in staat te kunnen zijn op het afgesproken tijdstip in de locatie tijdig voor het optreden gereed te staan. Mocht/mochten de uitvoerende(n) Podium10 schriftelijk niet tijdig kunnen bereiken, dan is/zijn de uitvoerende(n) gehouden, Podium10 telefonisch van de verhindering of vertraagde komst in kennis te stellen.
 6. tot noodzakelijke informatie aan Podium10 te verschaffen voor een correcte verwerking van administratieve gegevens.
 7. Podium10 te vrijwaren voor vorderingen die het gevolg zijn van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door de zijdens de uitvoerende(n) en/of gemachtigde verstrekte onjuiste gegevens in noodzakelijke documenten.
 8. Podium10 te vrijwaren voor schadeclaims van derden ter zake van de wettelijke aansprakelijkheid voortkomende uit de prestaties van de uitvoerende(n), inclusief de attributen benodigd voor het optreden voor zover deze eigendom van de uitvoerende(n) zijn.

2.3.        AP10 door opdrachtgever

De opdrachtgever verklaart:

 1. voor, tijdens of na de AP10, aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van apparatuurschade, ontstaan door verkeerd gebruik.
 2. voor, tijdens of na de AP10, aansprakelijk te zijn voor zoekraken van/schade aan accommodaties, decoraties, geluids -en lichtinstallaties of kledingstukken en alle verdere attributen, in de locatie en kleedkamers, als ook door het publiek toegebracht.
 3. met de doelstellingen van AP10, soort of aard en artistieke prestaties van de uitvoerende(n), volledig bekend te zijn en de geluid, licht, visuele en andere uitingen te aanvaarden, welke voor een goede artistieke prestatie nodig zijn.
 4. bij het aangaan van de overeenkomst in te staan voor het aanwezig zijn/aanvragen van de vereiste vergunningen, Buma-Stemra verplichtingen en het beoordelen en naleven van wettelijke bepalingen.

2.4.           De opdrachtgever en/of uitvoerende(n), is/zijn gehouden met bekwame spoed nauitvoering te beoordelen of Podium10 de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Podium10 er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra het tegendeel blijkt. De opdrachtgever en/of uitvoerende(n) dient/dienen de even bedoelde beoordeling en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 5 dagen na uitvoering.

 

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1.         Auteurs/portretrechten

Tenzij anders overeengekomen zal alleen de uitvoering van een AP10 ten goede

komen aan de opdrachtgever, dit m.b.t. alle voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals auteursrechten en portretrechten.

3.2.        Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht, het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van auteursrechten en portretrechten van derden.

3.3.        Eigendom Podium10

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Podium10 tot stand gebrachte foto’s, films en andere materialen en/of (elektronische) bestanden, eigendom van Podium10, ongeacht of deze aan de opdrachtgever, de uitvoerende(n), of aan derden ter hand zijn gesteld, en zullen na voltooien en afwerking van de opdracht, retour worden gezonden.

3.4.        Eigendom opdrachtgever en uitvoerende(n)

Alle door opdrachtgever en uitvoerende(n) aangeleverde foto’s, films en andere materialen en/of (elektronische) bestanden blijven eigendom van opdrachtgever cq. uitvoerende(n) en zullen na voltooien en afwerking van de opdracht retour worden gezonden.

 

Artikel 4: Toeleveranciers

4.1.         Aanvraag offertes

Indien Podium10 op verzoek van de opdrachtgever en/of uitvoerende(n) een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Podium10 namens de opdrachtgever en/of uitvoerende(n) offertes aanvragen.

4.2.       Gebruik toeleveranciers

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van een AP10, door of namens de opdrachtgever en/of uitvoerende(n) verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever en/of uitvoerende(n) kan Podium10, voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of uitvoerende(n), als gemachtigde optreden. Indien bij de uitvoering van de opdracht Podium10 volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever en/of uitvoerende(n), dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever en/of uitvoerende(n).

 

Artikel 5: Betaling

5.1.         Betalingsverplichting

Indien niet anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht het op de overeenkomst vermelde bedrag over te maken op de bankrekening van Podium10, vóór de op de overeenkomst genoemde datum. Indien, na het verstrijken van deze datum, nog geen betaling is ontvangen door Podium10, is opdrachtgever in verzuim, en heeft Podium10 het recht de overeenkomst niet te accepteren. Podium10 is dan zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van Podium10 om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

5.2.          Alle door Podium10 gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn tenminste 10% van het factuurbedrag met minimum van €. 100,00

5.3            In geval door Podium10 en de opdrachtgever een overeenkomst is gesloten, waarbij de opdrachtgever een “netto gage” direct aan de uitvoerende(n) geacht wordt te betalen, is de opdrachtgever gehouden tijdig zorg te dragen voor afdracht aan de desbetreffende instanties van de daarover verschuldigde loon(belasting)heffing, premie werknemersverzekeringen, het werkgevers-aandeel daarvan onverminderd andere wettelijke verplichtingen.

5.4.        Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Podium10 na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit een dergelijke controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

Artikel 6: Opzegging en ontbinding overeenkomst

6.1.         Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever, anders dan met overmacht, een overeenkomst opzegt, blijft hij verplicht het overeengekomen bedrag te betalen, ook bij bijzondere omstandigheden.

6.2.        Ontbinding overeenkomst door Podium10

indien externe geluid- cq lichtvoorzieningen wordt verzorgd door opdrachtgever, en niet voldoet aan de gestelde eisen, is Podium10 gemachtigd de AP10 geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever blijft in voorkomende gevallen verplicht het overeengekomen bedrag in haar geheel te voldoen aan Podium10.

6.3.          Indien de overeenkomst door Podium10 wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever en/of uitvoerende(n), dient de opdrachtgever en/of uitvoerende(n), naast een                   schadevergoeding, het overeengekomen bedrag en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever en/of uitvoerende(n) op grond waarvan Podium10 redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

6.4.          Podium10 is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, in overeenstemming met de uitvoerende(n), zulks tot uiterlijk 4 dagen voor het geplande optreden, in geval de gecontracteerde(n) uitvoerende(n) op het tijdstip van optreden een televisieoptreden of televisieopname heeft/hebben. In dat geval zal de opdrachtgever van Podium10 of uitvoerende(n) geen schadevergoeding kunnen vorderen.

6.5.        Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in artikel 6.3 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Podium10 op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, evenals 30 % van het resterende deel van het overeengekomen bedrag welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

6.6.        Faillissement

 1. Zowel Podium10, de opdrachtgever en/of uitvoerende(n), hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.
 2. Gemachtigden: In geval van verkoop of liquidatie, kennelijke staat van faillissement dan surseance van betaling van de gemachtigde van de opdrachtgever of de uitvoerende(n), is Podium10 niet meer gehouden aan de overeenkomst. In dit geval kan de gemachtigde geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Podium10 is dan gerechtigd in overleg met de opdrachtgever en/of uitvoerende(n) een vervangende overeenkomst af te sluiten, waarbij de belangen van overgebleven partijen en de uitgangspunten van de eerdere overeenkomst, gewaarborgd dienen te worden.

 

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

7.1.            Indien tijdens de voorbereidingen en/of uitvoering blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, kunnen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

7.2.          Indien de wijziging van, of aanvulling op de overeenkomst, financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Podium10 de opdrachtgever en/of uitvoerende(n) hierover van tevoren inlichten.

7.3.          Indien een vast betalingsbedrag is overeengekomen zal Podium10 daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

7.4.           Podium10 zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Podium10 kunnen worden toegerekend.

 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1.         Aansprakelijkheid

Podium10 biedt ondersteuning aan een AP10, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 1. fouten in -door derden- aangeleverde en gebruikte materialen en constructies.
 2. fouten van, door of namens de opdrachtgever en/of uitvoerende(n) ingeschakelde derden.
 3. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 4. fouten in tekstgegevens, indien de opdrachtgever en/of uitvoerende(n), overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3 zijn/hun goedkeuring heeft/hebben gegeven, dan wel in de gelegenheid is/zijn gesteld een controle uit te voeren.
 5. indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.2.       Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Podium10, is de aansprakelijkheid van Podium10 voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een tegenover de opdrachtgever en/of uitvoerende(n) gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 3.000,00 of, indien het aan de opdracht overeengekomen bedrag hoger is, het overeengekomen bedrag.

8.3.        Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt vanaf het moment dat de opdracht is voltooid en afgewerkt.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1.           Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

9.2.          Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, tot aan de in overeenkomst vermelde datum van uitvoering. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.3.          Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: stakingen, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer en muiterij.

9.4.           Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de uitvoerende(n), evenals alle andere omstandigheden die voor de uitvoerende(n) overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Podium10. Podium10 is verplicht de opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.

9.5.          Voor zoveel Podium10 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Podium10 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

9.6.          In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.

 

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1.       Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever en uitvoerende(n) niet toegestaan enig recht uit een met Podium10 gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

10.2.      Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3.       Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Podium10, opdrachtgever en uitvoerende(n) is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Podium10, opdrachtgever en uitvoerende(n), is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Podium10 is gevestigd.

10.4.      Voorwaarden: Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.